Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją Państwa zamówienia (sprzedaż/zakup) lub zapytania ofertowego na wykonanie
oferowanych przez nas usług lub wyrobów,
bądź też korespondencji z naszą firmą, informujemy iż Państwa dane osobowe będą przez nas
przetwarzane na zasadach określonych poniżej:

Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostawy,
i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (np. nazwa firmy, adres, numer NIP).

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
ZHU ŻARNA, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, NIP:739-040-49-89.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: ZHU ŻARNA, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn lub
email: biuro@zarna.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ZHU ŻARNA, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
lub email: biuro@zarna.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f
Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu
klientom wyrobów i usług z zakresu rozwiązań przemysłowych i serwisowych.
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe
ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
ww. celów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy ZHU ŻARNA

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu
dostarczania klientom ZHU ŻARNA kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych
przez firmę usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie
z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
-żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
-żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
-przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
biuro@zarna.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres:
ZHU ŻARNA, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Scroll to Top